Algemene Voorwaarden  horrenspeciaalzaak.nl 

Algemeen   

 1. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Horrenspeciaalzaak akkoord gaat. Horrenspeciaalzaak behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum. 

Artikel 1 Definities   

 1. In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
 • Horrenspeciaalzaak: De onderneming met de handelsnaam “Horrenspeciaalzaak“,  
 • De website: De website van Horrenspeciaalzaak op www.horrenspeciaalzaak.nl, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige ‘links’ naar andere websites.  
 • Product: Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Horrenspeciaalzaak en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.  
 • Klant: Iedere natuurlijke persoon die met Horrenspeciaalzaak handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).  

Artikel 2 Algemeen   

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Horrenspeciaalzaak en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.  
 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

 

Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen  

 1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende producten geleverd kunnen worden.  
 1. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Horrenspeciaalzaak is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten en/of afwijkingen daarin.  
 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten en exclusief montage door Horrenspeciaalzaak, tenzij anders aangegeven.  

Artikel 4 Overeenkomst  

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Horrenspeciaalzaak de klant een orderbevestiging heeft gezonden.  
 1. Indien op verzoek van de klant door Horrenspeciaalzaak een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte heeft geaccepteerd, en Horrenspeciaalzaak de klant per een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.  
 1. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Horrenspeciaalzaak akkoord gaat. Horrenspeciaalzaak behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.  
 1. Al onze producten zijn maatwerk producten en worden op maat volgens bestelling vervaardigd en geleverd. Annuleren is alleen mogelijk binnen 1 uur na ontvangst van de orderbevestiging.  

 

Artikel 5 Levering  

 1. Horrenspeciaalzaak zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Horrenspeciaalzaak is niet aansprakelijk voor enige overschrijding van een levertermijn.  
 1. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan 40 werkdagen wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Horrenspeciaalzaak echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.  
 1. Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij Horrenspeciaalzaak de wijze van verzending bepaalt.  
 1. Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, daarvoor draagt Horrenspeciaalzaak geen enkele verantwoording.  

Artikel 6 Retourzendingen  

 1. Alle producten worden speciaal op maat gefabriceerd. Dit betekent dat deze producten volgens specificaties van de consument, niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument. Op basis van art. 7:46d lid 4 sub a.1 BW neemt Horrenspeciaalzaak nimmer een maatwerkproduct retour.  
 1. Een uitzondering op lid 1 kan zich enkel en alleen voordoen indien een product gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar aan een nalatigheid cq fout van Horrenspeciaalzaak te wijten is. In zo’n geval zal Horrenspeciaalzaak zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw product te leveren.  

Artikel 7 Garantie  

 1. Op de door Horrenspeciaalzaak geleverde horren wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 2 jaren.  
 1. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Horrenspeciaalzaak, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.  
 1. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van Horrenspeciaalzaak 
 1. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.  

Artikel 8 Reclames  

 1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.  
 1. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.  
 1. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.  
 1. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.  

Artikel 9 Aansprakelijkheid  

 1. Indien het door Horrenspeciaalzaak geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.  
 1. Indien en voor zover op Horrenspeciaalzaak al aansprakelijkheid mocht rusten, zal Horrenspeciaalzaak uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, uitsluitend indien en voor zover deze veroorzaakt is ten gevolge van grove schuld en opzet van Horrenspeciaalzaak. De totale aansprakelijkheid van Horrenspeciaalzaak per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen zal nimmer meer bedragen dan de vergoeding die de afnemer aan Horrenspeciaalzaak voor het product heeft betaald of verschuldigd is of verschuldigd zou zijn.  
 1. Evenmin is Horrenspeciaalzaak aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.  
 1. De klant vrijwaart Horrenspeciaalzaak voor aanspraken van derden, ter zake van schade, welke voortvloeit uit het al dan niet ter beschikking stellen van of het gebruik van het product.  

Artikel 10 Overmacht  

 1. Horrenspeciaalzaak is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Horrenspeciaalzaak daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Horrenspeciaalzaak geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Horrenspeciaalzaak daaronder begrepen.  
 1. Horrenspeciaalzaak komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Horrenspeciaalzaak haar verplichtingen had moeten nakomen.  
 1. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.  

Artikel 11 Betaling  

 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek of opschorting van welke aard dan ook. De afnemer is niet gerechtigd om een opeisbare vordering van Horrenspeciaalzaak te verrekenen met een niet opeisbare vordering van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.  
 1. Indien een betaling niet binnen de vastgestelde betalingstermijn is voldaan, is Horrenspeciaalzaak gerechtigd een incassobureau in te schakelen.  

Artikel 12 Eigendom  

 1. Het product blijft eigendom van Horrenspeciaalzaak tot aan navolgende voorwaarden is voldaan. De klant wordt, na afgifte van het product door Horrenspeciaalzaak aan de klant en na volledige betaling door de klant aan Horrenspeciaalzaak van de overeengekomen prijs, eigenaar van het product.  

Artikel 13 Geschillen  

 1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Horrenspeciaalzaak, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Horrenspeciaalzaak staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.  
 1. Op elke overeenkomst tussen Horrenspeciaalzaak en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.